Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักปลัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 5 กันยายน 2566 งานป้องกัน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 งานขยะเปียก อบต.บ้านม่วง ร่วมกับ อสม.รพ.สต. ประชาชนหมู่ที่ 1,9 ร่วมจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันสาธารณภัยได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองคลังงานจัดเก็บภาษีได้ออกรับบริการรับชำระภาษีและค่าขยะ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กองคลัง งานจัดเก็บภาษี ได้ออกรับบริการรับชำระภาษีและค่าขยะ หมู่ที่ 6

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ภาพถ่ายกิจกรรม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

หนังสือขอรับการสนับสนุน

Continue Reading...