สมาชิกสภา

นายวุฒินันท์ ภูมูลนา
ประธานสภา อบต.

นายอนุสรณ์ แสวงดี
รองประธานสภา อบต.

นายทองพูล ขันธวิชัย
เลขานุการสภา อบต.

นางกมลวรรณ รักเสมอวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

นายวิวัฒน์ มังษาอุดม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

นายเลิศวิลัย ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

นายเศวต สาจำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

นายสมเกียรติ ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

นายศักย์ศรณ์ ศรีลาวงษ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

นายมงคล พรมศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

นายสมหวัง โมลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

นายทองพิศ ขันอาษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12

นางลัดดา แวงวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

นายสมคิด มาละอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14