กองการศึกษา

นายสัคพล ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวลักขณา ลัดเหลา
นักวิชาการศึกษา

นางนิสัยดี บุตรม่วง

นางเปียทิพย์ ปัญญาไสย

นางหนูไพร โมลา

นางสายรุ่ง ชัยสงค์

นางดาหวัน ดงสันนิวาส

น.ส.น้ำหวาน หาดจันทร์

นางพิกุลทอง แสนขวา

นางเยาวภา สาระกูล

น.ส.ผกากรอง ภูมูลนา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรัญญา ศรีมหัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางขวัญใจ แสนเมือง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทิมา ศรีปัจฉิม
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปัญณ์ภัทรสรณ์ สุวรรณสนธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิภาวรรณ ระเวงวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาพร สาจำปา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วิจิตรา เที่ยงลุน
ผู้ดูแลเด็ก

นางหอมไกล ศาลาการ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอุลัย ชัยธงรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจอมใจ จันทัย
ผช.นักวิชาการศึกษา

mungmee