ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลบ้านม่วง

ข้อมูลจำนวนประชากร ภายในตำบลบ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1  บ้านม่วง 348 356 704 191
หมู่ที่ 2  บ้านเมืองไพร 407 401 808 171
หมู่ที่ 3  บ้านกมลศิลป์ 103 105 208 63
หมู่ที่ 4  บ้านสามัคคี 213 162 375 103
หมู่ที่ 5  บ้านศรีเมือง 337 323 660 198
หมู่ที่ 6  บ้านหนองสว่าง 544 544 1,088 329
หมู่ที่ 7  บ้านหนองสวรรค์ 359 351 710 216
หมู่ที่ 8  บ้านศรีวัฒนา 190 184 374 118
หมู่ที่ 9  บ้านม่วงเหนือ 377 414 791 221
หมู่ที่ 10  บ้านม่วงใต้ 322 325 674 186
หมู่ที่ 11  บ้านโนนเมือง 593 660 1,253 408
หมู่ที่ 12  บ้านหนองหว้า 159 161 320 88
หมู่ที่ 13  บ้านหนองซุมฮุม 348 350 698 217
หมู่ที่ 14  บ้านศรีเมืองใหม่ 267 277 545 122
รวทั้งหมด 4,568 4,613 9,181 2,613

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 สำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี