กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. กฏหมายหลัก
  2. พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  3. กฎหมาย อบต.
  4. กฎหมายเทศบาล
  5. กฎหมายการเลือกตั้ง
  6. กฎกระทรวงและระเบียบ
  7. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
  8. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช.
  9. คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.
  10. คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน