กองคลัง

นายอุทัย ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.วรางค์สิริ ภักติรักษ์สกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

– ว่าง –
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายประสาร มังษาอุดม
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวมยุรา คำแพงไพ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

น.ส.จุทารัตน์ คงบุญมา
ผช.จพง.พัสดุ

น.ส.มยุเรศ คำแพงไพร
คนงานทั่วไป

mungmee