หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0819387466

นายคทาวุธ ปินะกะโพ
หัวหน้าสำนักปลัด
0933251505

นายอุทัย ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0910568470

นายสมพงษ์ วงษาหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0651178915

นายสัคพล ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0979729150

นางพรลภัส คำแพงไพร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0935201899

mungmee