หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคทาวุธ ปินะกะโพ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอุทัย ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมพงษ์ วงษาหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสัคพล ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางรำไพ ชาไชย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ