กองช่าง

นายสมพงษ์ วงษาหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวรจักร นนสุรัตน์
ผช.นายช่างโยธา

นายชัยวิชิตย์ ตะลิ่งชัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า

นายพัฒนพงษ์ ป่าลั่นทม
ผช.จพง.ธุรการ

นายอนุชา ผลกานนท์
คนงานทั่วไป