สำนักปลัด

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคฑาวุธ ปินะกะโพ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพัชรา ศรีสมรส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมใจ อดทน
นิติกร

พ.จ.อ.พิชญานนท์ ชำรีราษฎร์
นักป้องกันและบรรเทาฯ

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอภิชญา ไชยชนะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สิบเอกชรินทร์ สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุวิมล วงษาหาร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายๆ

น.ส.วิรุณรัตน์ ทองเฟื่อง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายอิทธิพร บุญเฮ้า
ผช.จพง.ธุรการ

นายทรงกลด ชำนาญตะคุ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชาญชัย ชื่นชม
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นายอพิสิทธิ์ บุญหาร
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายสังวาลย์ ชาคุณเนาว์
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายพิษณุ พิมพาเลีย
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายสากล โพนสูง
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายสุริยา โฮมป่า
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุพัฒน์ ป่าลั่นทม
พนักงานประจำรถขยะ

นายปรีชา ทัพเสนา
พนักงานขับรถขยะ

นายสุพัฒนชัย พิมพาเลีย
พนักงานประจำรถขยะ