สำนักปลัด

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคฑาวุธ ปินะกะโพ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพัชรา ศรีสมรส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมใจ อดทน
นิติกร

พ.จ.อ.พิชญานนท์ ชำรีราษฎร์
นักป้องกันและบรรเทาฯ

นายสิทธิพล สุพัฒนะโสภณ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอภิชญา ไชยชนะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สิบเอกชรินทร์ สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐณิชา  พลขวา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายๆ

นางจิราภรณ์ สร้อยอุทา
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นายอิทธิพร บุญเฮ้า
ผช.จพง.ธุรการ

นายทรงกลด ชำนาญตะคุ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายชาญชัย ชื่นชม
ผช.นักจัดการงานทั่วไป

นายอพิสิทธิ์ บุญหาร
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายสังวาลย์ ชาคุณเนาว์
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายพิษณุ พิมพาเลีย
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายสากล โพนสูง
พนักงานประจำรถกู้ชีพฯ

นายสุริยา โฮมป่า
พนักงานประจำรถขยะ

นายสุพัฒน์ ป่าลั่นทม
พนักงานประจำรถขยะ

นายปรีชา ทัพเสนา
พนักงานขับรถขยะ

นายสุพัฒนชัย พิมพาเลีย
พนักงานประจำรถขยะ

mungmee