Posted in อื่นๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

บริบทภายใน อบต.บ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบลบ้านม่วง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลบ้านม่วง

ข้อมูลจำนวนประชากร ภายในต…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

Social Network

Facebook Page

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคา ประกาศผู…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่ง…

Continue Reading...