Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ้านม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ้านม่วง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บ้านม่วง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อบต.บ้านม่วง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ดพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

  พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนัก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...