รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ
Happy Workplace

 

HAPPY BODY การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ 

 

HAPPY HEART การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร

 

HAPPY SOCIETY การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

 

HAPPY RELAX การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

 

HAPPY BRAIN การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

 

HAPPY SOUL การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

 

HAPPY MONEY การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย

 

 

 

 

 

Admin Banmuang