ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง รายงานชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 24-05-2023 11.19