นำโดยนางหอมไกร โพนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง พร้อมกองสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ นางเฉลิม ศรีเมืองไพร ที่มืความพิการ เพื่อทำบัตรคนพิการในระบบ R8 (คนพิการเบ็ดเสร็จการ) เพื่อทำบัตรคนพิการต่อไป