ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ สาธารณะหนองชุมชุม บ้านหนองชุมฮุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถูกรังข้างละ 0.๕0 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 02-02-2023 16.04