ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงมีการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service  เพื่อให้ประชาชนสามารถบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่ทำการ โดยสามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง https://www.ban-muang.go.th/?p=6320 โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

Admin Banmuang