วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 คณะทำงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายสุริยัน เสน่หา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นางสาวบัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง สวัสดิการสังคม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 รพ.สต. บ้านม่วง ทำการทวนสอบโครงการถังขยะ เปียกลดโลกร้อนระดับอำภอ โดยนายประยงค์ ชัยสน ท้องถิ่นอำเภอบ้านง และนายสหรัฐ ม่วงนอก ปลัดอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100% และเป็นการสร้างจิตสำนึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของคนในชุมชน