วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะทำงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นางพรลภัส คำแพงไพร ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม นายอนันต์ ชัยชนะ นั ก พั ฒ น าชุ มช น พ ร้ อมด้ว ย กำ นั้น ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาฯ รพ.สต.บ้านม่วง อสม. ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3,4เพื่อดำเนินการจัดทำถังขยะ เปียก ให้ครบ 100% หมู่บ้าน ศาลาประชาคม คิจกรรมถึงขยะเบียกลาโลคร้อน การ สยกก่วนทิ้ง ศลาประขาคม กิจกรรมกังงยะเบียกลดโสคร้อย แยกก่อนทิ้ง เยกขยะ