ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุริยัน เสน่หา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
โทรศัพท์ 080 1778 112

นางหอมไกร โพนสูง
รองนายก อบต.บ้านม่วง
โทรศัพท์ 08 1320 2329

นายชลศักดิ์ ศรีชนะ
รองนายก อบต.บ้านม่วง
โทรศัพท์ 09 8102 7783

นายพรชัย พุทไธสงค์
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ 09 8656 6625

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0819387466

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคทาวุธ ปินะกะโพ
หัวหน้าสำนักปลัด
0933251505

นายอุทัย ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0910568470

นายสมพงษ์ วงษาหาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0651178915

นายสัคพล ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0979729150

นางรำไพ ชาไชย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0935201899

mungmee