ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุริยัน เสน่หา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
โทรศัพท์ 080 1778 112

นางหอมไกร โพนสูง
รองนายก อบต.บ้านม่วง
โทรศัพท์ 08 1320 2329

นายชลศักดิ์ ศรีชนะ
รองนายก อบต.บ้านม่วง
โทรศัพท์ 09 8102 7783

นายพรชัย พุทไธสงค์
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ 09 8656 6625