แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 30/03/2023
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7 09/03/2023
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสว่างหมู่ที่ 6 27/02/2023
โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 13/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 09/02/2023
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 06/02/2023
โครงการก่อสร้างรั้ว - ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพร 03/02/2023
กั้นผนังห้องอลูมิเนียมพร้อมกระจกและติดตั้งแอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไพร 26/01/2023
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมงานป้องกันฯ 24/01/2023
ซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) 18/01/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 14 09/01/2023
ซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) 09/01/2023
ซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) 05/01/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านศรีวเมืองหมู่ที่ 14 28/12/2022
โครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) 21/12/2022
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 14 21/12/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16/12/2022
โครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) 02/12/2022
โครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) 02/12/2022
โครงการซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ (รถกระบะ) 30/11/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดบ้านกมลศิลป์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสว่างหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกมลศิลป์หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านศรีวัฒนาหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างโครงการกอสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำพร้อมติดตั้งผนังห้องน้ำและครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กและวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2022
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2022
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2022
จ้างปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองสว่าง - สายแยกบ้านกมลศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าบ้่านเมืองไพร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปภายในหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประชานิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างโครงการจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเมืองไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างห้องครัว-ห้องอาหาร อบต. บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมารถนำส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านม่วง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านม่วง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ซื้อตู้เหล็กสูงแบบ 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ซื้อเตียงสนาม 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน ส่งนางรำบวงสรวงอุดรธานี ๑๓๐ ปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประชานิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันปิยะมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกรียติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2022
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำเหลี่ยม บ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
จ้างซ่อมหน้าแป็นระบบคอยเย็นระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (กฉ7221) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อโครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 5,10,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและปรับพื้นที่ถางป่าล้มต้นไม้ขนาดเบา บ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะประจำรถขยะ อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะประจำรถขยะ อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.เดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2022
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะประจำรถขยะ อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่