แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล บ้านม่วง หมู่ที่ 9 01/04/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าประชาสามัคคีไปทางสามแยกบ้านนายบุญมา ศรีจันทร์ บ้านสามัคคีหมู่ที่ 4 26/03/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านม่วง หมู่ที่ 1 15/02/2024
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ 8 29/01/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านแม่บุญเลิศ ไปทางบ้านนายแถว หมู่ที่ 5 22/01/2024
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านม่วง หมู่ที่ 9 09/01/2024
โครงการกั้นเขตพื้นที่หนองฮางและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 12 02/01/2024
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล. บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 14 25/12/2023
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล. บ้านหนองสวรรค์หมู่ที่ 7 06/12/2023
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 17/11/2023
โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล 03/11/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 09/05/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 30/03/2023
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7 09/03/2023
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสว่างหมู่ที่ 6 27/02/2023
โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 13/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 09/02/2023
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 06/02/2023
โครงการก่อสร้างรั้ว - ประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองไพร 03/02/2023
กั้นผนังห้องอลูมิเนียมพร้อมกระจกและติดตั้งแอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไพร 26/01/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าประชาสามัคคีไปทางสามแยกบ้านนายบุญมา ศรีจันทร์ บ้านสามัคคีหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2024
ซื้ออาหารเสริมนมแบบกล่องประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และ อาหารเสริมนมแบบถุงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ซื้ออาหารเสริมนมแบบกล่องประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และ อาหารเสริมนมแบบถุงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประชานิยมพร้อมติดตั้งฝาเพดานและติดตั้งแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2023
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2023
จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามัคคี หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเมือง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประชานิยมพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2023
ซื้อ ถังขยะล้อยางรถยนต์และขาตั้งถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีเมืองหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปบ้านม่วงหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสว่างหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2023
ซื้ออาหารเสริมนมระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าประชาสามัคคีไปทางสามแยกบ้านนายบุญมา ศรีจันทร์ บ้านสามัคคีหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าประชาสามัคคีไปทางสามแยกบ้านนายบุญมา ศรีจันทร์ บ้านสามัคคีหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริสุทโธ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดป่าประชาสามัคคีไปทางสามแยกบ้านนายบุญมา ศรีจันทร์ บ้านสามัคคีหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ซื้อเวทีประกอบแบบ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดผนังแบบแยกส่วน ขนาด 18000 บีทียู ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกมลศิลป์ หมู่ที่ 3 จากสวนยางนายอรุณ คมคาย ไปทางโคกหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองไพรหมู่ที่ 2ซอยข้างโรงเรียนบ้านเมืองไพร (ต่อจากโครงการเดิม) ไปถึงสามแยกบ้านพ่อสุวิน ยี่โถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมปั้มครัชและระบบลมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างจ้างซ่อมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างซ่อมรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านเมืองไพร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางอุลัยไปบ้านหนองสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อกล้องวงจรปิด 8 ตัวพร้อมเครื่องบันทึกพร้อมจอแสดงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะลงบ่อและฝังกลบขยะพร้อมขุดบ่อขยะขนดิบกลบขยะและถมดืนกั้นแนวเขตบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
ซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะหนองซุมฮุม บ้านหนองซุมฮุม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านม่วง ความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2023
ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการซื่้อรถพยาบาลกุ้ชีพ (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อถังต้มน้ำร้อนขนาด 30 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างจ้างเหมาเกลี่ยขยะลงบ่อและฝังกลบขยะพร้อมขุดบ่อขยะขนดิบกลบขยะและถมดืนกั้นแนวเขตบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
จ้างจ้างบุคคลปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2023
ซื้อสายสัญญาณเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยกลบบ้านหนองสว่างหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2023
ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาและอื่นใน อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อขออนุมัติซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อขออนุมัติซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อขออนุมัติซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน ส่งนางรำบวงสรวงอุดรธานี ๑๓๐ ปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2022
จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ อบต.บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประชานิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันปิยะมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กฉ 7221 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่