วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะทำงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นำโดย นายชลศักดิ์ ศรีชนะ รองนายก อบต นางสาวบัวใส คุณสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง นายคทาวุธ ปีนะกะโพ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนันผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ รพ.สต.บ้านม่วง อสม. ได้ลงพื้นที่บ้านศรีเมืองหมู่ที่ 5 เพื่อร่วมจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนตามนโยบายของ รัฐบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจก