วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 นำโดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางพรลภัส คำแพงไพร ได้ออกพื้นที่เพื่อติดตามผู้สูงอายุที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม. พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.